10%

تخلفات انتظامی قضات و وکلای دادگستری – محمدرضا صبحی قشلاقی

0

نویسنده: محمدرضا صبحی قشلاقی

ناشر: انتشارات دادگستر

سال چاپ: 1402

نوبت چاپ: پنجم

جلد:شومیز

تعداد صفحات: 304

شابک: 9786002821591

قیمت اصلی ۲۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۵,۰۰۰ تومان است.

توضیحات

تخلفات انتظامی قضات و وکلای دادگستری (مقررات و آیین دادرسی)

 

ﯾﮏ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻻﺗﯿﻨﯽ می گوید : ﻗﺎﺿﯽ و وﮐﯿﻞ دو ﺑﺎل ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﯾﺮان، ﻣﺮدم و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﻗﺎﺿـﯽ و وﮐﯿـﻞ دو ﺑﺎل ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮض اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺎﻣﻦ ﻋﺪاﻟﺖ وﺟﻮد دارد، دو وﮐﯿﻞ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮﻗـﺮاري آن وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﺷﻐﻞ ﻗﻀﺎ ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ اﺻﻞ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ آن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ اﺻﯿﻞ وﮐﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ میﮔﻮﯾﺪ : ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦﮔﻨﺎه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨـﺎه را ﻧﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .

ﻗﺎﺿﯽ و وﮐﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧـﻮد را ﻧﺪاﻧﺪ بیﺷﮏ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺨﻠﻒ و ﺟﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ . در ﺿـﻤﻦ در ﺻﻮرت ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻗﻀﺎت و وﮐﻼء ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﺨﻠﻔﺎت دﯾﮕﺮي، در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮدم ﻋـﺎدي در ﺻـﻮرت ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻗﻀﺎت و وﮐﻼء و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﺗﺨﻠﻔـﺎت آﻧﻬﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ رﺳـﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨـﺪه و ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮاﺟـﻊ ﻧﻈـﺎرﺗﯽ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ آﺷـﻨﺎﯾﯽ قضات ، وکلاء ، ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و ﻣﺮدم در ﺧﺼﻮص ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و آﯾـﯿﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻗﻀﺎت و وﮐﻼء و ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت آﻧﻬﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﺗﺨﻠﻔـﺎت ﻣـﺬﮐﻮر و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻧﻮاع ﻧﻈﺎرتﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ.

خلاصه عناوین کتاب:

1- نظارت بر رفتار و عملکرد قضات توسط نهاد های قضایی (نظارت درونی )و غیر قضایی (نظارت بیرونی)
2- پیشنهاد ها برای ارتقا و به روز رسانی نظام نظارت و ارزشیابی
3- نقاط قوت قانون نظارت بر رفتار قضات
4- قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین نامه های آن
5- تخلف از دستورهای قوانین موضوعه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات صورت گرفته
6- منابع قانونی جهت رسیدگی به تخلفات و جرایم قضات
7- تخلفات انتظامی وکلای دادگستری

توضیحات تکمیلی

وزن 706 گرم

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.