متون حقوقی (حقوق بین الملل عمومی) دکتر مومنی

0

مولف : دکتر احمد مومنی راد دکتر سیده ساناز ذبیحی شهری

ناشر : دادگستر

نوبت انتشار : سوم

سال انتشار : 1402

تعداد صفحه : 228

جلد : شومیز

قطع : وزیری

شابک : 9786002821669

۱۸۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

متون حقوقی (حقوق بین الملل عمومی) دکتر مومنی

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﻗﺘﻀـﺎ دارد ﮐـﻪ داﻧﺸـﺠﻮ اﻫﺘﻤـﺎم وﯾﮋه اي ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺘﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﮐﻠﻤـﺎت و اﺻـﻄﻼﺣﺎت آن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .رﺷـﺘﻪ ﺣﻘـﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﯾﮑﯽ از رشتهﻫﺎي ﭘﺮﺟﺎذﺑﻪ و اﻟﺒﺘﻪ دﺷﻮار اﺳﺖ و ﻓﻬﻢ ﻣﺘﻮن ﺗﺨﺼﺼـﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ اﯾـﻦ رﺷـﺘﻪ نیازمند ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ داﻧﺶ زﺑﺎن آن میﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ در آن ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ ﮐﺎرﺑﺮدي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اراﺋﻪ ﮔﺮدد ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑـﺎ ﺣﻘـﻮق ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠـﻞ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺴﻠﻂ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻓـﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

اﻟﻒ ) اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در30 ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻓﺼل های ﻣﻬﻢ و روز ﺣﻘﻮق بین اﻟﻤﻠﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳـﺖ.در ﻓﺼـﻞ 31 ﭼﻨﺪﯾﻦ درك ﻣﻄﻠﺐ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .

ب ) در اﺑﺘﺪاي ﻫﺮ ﻓصل ، ﻟﻐﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺑﺨﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﻧﺘﻬﺎي ﮐﺘﺎب، ﺗﻤﺎم ﻟﻐـﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎي اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ . ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻟﻐﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾـﺎدي در اﺧﺘﯿـﺎر ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

پ ) اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷناسی ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ، دﮐﺘـﺮي و اﺳـﺘﺎدان ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻬﺖ ﺗﺪرﯾﺲ درس ﻣﺘﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦالملل و ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻼقهﻣﻨﺪان می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.